KUIPER wil niet dat het door u gehuurde voertuig op zondag wordt gebruikt
Huurvoorwaarden:
Het is belangrijk dat u bij voorbaat weet welke verhuurvoorwaarden van toepassing zijn. Lees daarom onderstaande voorwaarden goed door zodat er achteraf geen verrassingen ontstaan.
Artikel 1 Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Constructie- Wagenbouw Kuiper, gevestigd te Staphorst, hierna te noemen Kuiper en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2 Kredietwaardigheid.
Elke met Kuiper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kuiper van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Kuiper zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kuiper zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst.
3-1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
3-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4 Levering en terugbezorging.
4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Kuiper op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Kuiper terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Kuiper zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Kuiper een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Kuiper op verdere schadevergoeding.

Artikel 5 Leveringstermijn.
Indien Kuiper zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Kuiper er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6 Personeel van Kuiper.
Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van Kuiper, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Kuiper aansprakelijk.

Artikel 7 Controle op goede staat van de goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 8 Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. Kuiper ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Kuiper te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Kuiper te doen geschieden.

Artikel 9 Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10 Waarborgsom.
10-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Kuiper een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
10-2 Kuiper behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel "Opzegging / ontbinding" lid 2 bedoeld.
10-3 Kuiper is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Kuiper heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 11 Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 12 Schade en gebreken.
12-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Kuiper te melden. Zonder toestemming van Kuiper mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
12-2 Veranderingen en / of reparatie aan de gehuurde goederen zal Kuiper slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
12-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
12-4 Kuiper is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
12-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Kuiper in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Kuiper terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 14 Mededelingsverplichtingen huurder.
14-1 Huurder dient Kuiper onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Kuiper dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
14-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 15 Annulering.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Kuiper een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij Kuiper 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:
• -bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,
• -bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
• -bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,
• -bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,
• -bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.


Artikel 16 Opzegging / ontbinding.
16-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Kuiper. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Kuiper bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
16-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Kuiper worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Kuiper gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
16-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Kuiper bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
16-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Kuiper gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Kuiper op verdere schadevergoeding.

Artikel 17 Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Kuiper terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Kuiper een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 18 Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 19 Retentierecht.
Wanneer Kuiper goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Kuiper heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20 Betaling.
20-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Kuiper is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20-3 Kuiper is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
20-5 Uit het enkele feit dat Kuiper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Toepasselijk recht.
Op alle door Kuiper gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kuiper, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


 | Sitemap | Huur voorwaarden |